Промяна в обстоятелствата на ЗД ЕИГ Ре ЕАД

18.02.2019

С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 18.02.2019 г., в Търговския регистър са вписани следните промени по партидата на компанията

1. Промяна в състава на Управителния съвет: Вписан е нов изпълнителен член на УС с право да представлява дружеството заедно с всеки един от изпълнителните членове на УС - г-н Йерун Каръл Ван Лейуън

2. Промяна в състава на Надзорния съвет: Г-н Петър Веселинов Аврамов е вписан като член на НС на мястото на г-н Калин Орлинов Костов.

Всички останали обстоятелства, вписани по партидата на дружеството в Търговския регистър, остават непроменени.