Финансови отчети

 
Вид приход/ разход свързани с подписваческата дейност 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Брутни начислени (записани) премии 3 582 11 982 11 072
Отстъпени премии на презастрахователи -4 751 -2 553 -2 880
Друг технически приход, нетен от презастрахованe 187 162 170
Брутна сума, възникнали претенции -8 509 -6 031 -4 725
Дял на презастрахователите във възникналите претенции 8 887 3 835 2 425
Аквизиционни разходи -1 240 -4 333 -3 759
Административни разходи -1 325 -940 -1 360
Презастрахователни комисиони и участие в печалбата 2 060 828 1 109