Финансови отчети

  • Финансови отчети
 
 
Вид приход/ разход свързани с подписваческата дейност 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Брутни начислени (записани) премии 11 072 2733
11 691
Отстъпени премии на презастрахователи -2 880
-1435
-6 754
Друг технически приход, нетен от презастрахованe 170 162
-55
Брутна сума, възникнали претенции -4 725
-507
-49 952
Дял на презастрахователите във възникналите претенции 2 425
1 175
44863
Аквизиционни разходи -3 759
-366
-2 180
Административни разходи -1 360 -1 311
-1 133
Презастрахователни комисиони и участие в печалбата 1 109 201
928