Финансови отчети

  • Финансови отчети
 
 
Вид приход/ разход свързани с подписваческата дейност 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Брутни начислени (записани) премии 2733
11 691
23 462
Отстъпени премии на презастрахователи -1435
-6 754
-12 279
Друг технически приход, нетен от презастрахованe 162
-55
34
Брутна сума, възникнали претенции -507
-49 952
-7 172
Дял на презастрахователите във възникналите претенции 1 175
44863
2 324
Аквизиционни разходи -366
-2 180
-4 687
Административни разходи -1 311
-1 133
-1 104
Презастрахователни комисиони и участие в печалбата 201
928
2 668