Финансови отчети

 
Вид приход/ разход свързани с подписваческата дейност 2016 г. 2017 г.
Брутни начислени (записани) премии 3 582 11 982
Отстъпени премии на презастрахователи -4 751 -2 553
Друг технически приход, нетен от презастрахованe 187 162
Брутна сума, възникнали претенции -8 509 -6 031
Дял на презастрахователите във възникналите претенции 8 887 3 835
Аквизиционни разходи -1 240 -4 333
Административни разходи -1 325 -940
Презастрахователни комисиони и участие в печалбата 2 060 828